Cover Browser

Weird War Tales   ? 

#1-49   #50-99   #100-149    Next


Weird War Tales 100 - Joe Kubert
Weird War Tales #100     via | buy on eBay
art: Joe Kubert


Weird War Tales 101 - Dick Giordano, Ross Andru
Weird War Tales #101     via | buy on eBay
art: Dick Giordano, Ross Andru


Weird War Tales 102
Weird War Tales #102     via | buy on eBay


Weird War Tales 103 - Joe Kubert
Weird War Tales #103     via | buy on eBay
art: Joe Kubert


Weird War Tales 104
Weird War Tales #104     via | buy on eBay


Weird War Tales 106 - Joe Kubert
Weird War Tales #106     via | buy on eBay
art: Joe Kubert


Weird War Tales 107 - Snake Lady - Evil - Death - Nazi - Guns
Weird War Tales #107     via | buy on eBay

#1-49   #50-99   #100-149    Next

>> View the Weird War Tales slideshow...

Labs